Autoeden Zedník
Kotojedy 13, 767 01  Kroměříž - Kotojedy
Ford

VOPSP

VOPSP Autoeden Zedník s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací na motorových

vozidlech, agregátech a jejich dílech a předběžné kalkulace nákladů a prodeje ojetých vozidel, náhradních dílů, příslušenství a literatury - Podmínky oprav motorových vozidel a prodeje ojetých vozidel, náhradních dílů, příslušenství a literatury

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále též jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi Autoeden Zedník s r.o. IČ: 28335872, se sídlem Kotojedy 13, 76701, Kroměříž, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62112 (dále jen „Autoeden Zedník“) a objednatelem zakázky (dále jen „zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Autoeden Zedník a zákazníkem, majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností Autoeden Zedník a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Autoeden Zedník a zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči zákazníkům ze strany zaměstnanců Autoeden Zedník tuto společnost (Autoeden Zedník) nezavazují.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Autoeden Zedník a zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí na základě jakéhokoli právního jednání do vzájemného právního vztahu.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi Autoeden Zedník a zákazníkem musí být uzavřeny písemně formou soupisu a podpisu zakázkového listu, případně dalších dokumentů doplňujících zakázkový list.

Pro účely veškerých právních vztahů mezi Autoeden Zedník a zákazníkem platí následující: (i) dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje možnost, aby se odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, stala přijetím nabídky, (ii) dle § 1758 občanského zákoníku jakékoli případné změny smlouvy musí být učiněny v písemné formě a strany tedy nebudou vázány, pokud nebude dodržena písemná forma změny smlouvy, není-li výslovně v těchto VOPSP stanoveno jinak, (iii) dle § 564 občanského zákoníku je vyloučena možnost změny jakékoliv smlouvy jinak než v písemné formě, není-li výslovně v těchto VOPSP stanoveno jinak, (iv) ustanovení § 558 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese Autoeden Zedník www.fordautoeden.cz a dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav Autoeden Zedník.

I. Zakázka

1. Smlouva o dílo (dále též jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový
list, který odkazuje na tyto VOPSP, vyvěšené a k dispozici pro převzetí stejnopisu zákazníkem v provozovně Autoeden Zedník. Zákazník si může od Autoeden Zedník tyto VOPSP bezplatně vyžádat kdykoliv během trvání Zakázky.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit i elektronickou
formou – emailem a to za podmínky, že e-mailová adresa zákazníka byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace musí mezi Autoeden Zedník a zákazníkem probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres Autoeden Zedník.

4. Autoeden Zedník má právo v případě potřeby provedením Zakázky pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

5. Autoeden Zedník se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebou součinnost zákazníkovi, zákazníkem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není Autoeden Zedník oprávněn ani povinen činit jménem zákazníka nebo vlastníka/provozovatele předmětu Zakázky jakékoliv právní úkony v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

II. Cenové údaje na Zakázce, rozšíření Zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od finálního rozsahu provedené opravy, použitých dílů, materiálu nebo servisní práce.

2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka.

3. Autoeden Zedník je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem zákazníka.

4. Souhlas s rozšířením Zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. I odst. 3 těchto VOPSP.

III. Termín dokončení Zakázky

Autoeden Zedník je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je Autoeden Zedník povinen sdělit zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

IV. Předání a převzetí Zakázky

1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně Autoeden Zedník, není-li dohodnuto jinak.

2. Zákazník je povinen převzít předmět Zakázky od Autoeden Zedník v termínu sjednaném v Zakázce, případně bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno dokončení/ukončení Zakázky. Pokud zákazník nepřevezme předmět Zakázky do 10 dnů od termínu sjednaného v Zakázce nebo od oznámení o dokončení/ukončení Zakázky vzniká Autoeden Zedník právo účtovat zákazníkovi parkovné ve výši 200,-Kč plus DPH za každý den, kdy je zákazník v prodlení s převzetím.

3. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na zákazníka a to prvním dnem prodlení.

V. Vyúčtování Zakázky

1. Cenu prací účtuje Autoeden Zedník na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. Výsledná cena za provedenou pracovní operaci se účtuje násobkem této sazby a směrného času pro tuto operaci v souladu s dokumentací výrobce vozidla. Informaci o cenách náhradních dílů, příslušenství a literatury na požádání podají pracovníci pultového prodeje. Při požadavku na zjištění ceny většího množství položek (více než 10 ks) jsou pracovníci pultového prodeje oprávněni účtovat manipulační poplatek 100 Kč/ za každých 10 položek. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.

3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka. Cena je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.

4. Část ceny Zakázky v rozsahu 10% celkové ceny servisních prací uvedené na Zakázce (předběžně sjednaná cena Zakázky), je určena na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony), přičemž veškeré tyto administrativní úkony provádí Autoeden Zedník nejpozději do 12 hodin od sjednání Zakázky. V případě, že zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně Autoeden Zedník, je povinen zaplatit Autoeden Zedník částku, která připadá na práce již vykonané, nejméně však částku určenou na administrativní úkony a smluvní pokutu ve výši 20% z prodejní ceny objednaných náhradních dílů a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I.5 těchto VOPSP.VI. Platební podmínky

1. Cena Zakázky je splatná ke dni stanovenému pro předání předmětu Zakázky zpět zákazníkovi, nestanoví-li daňový doklad vystavený Autoeden Zedník pozdější den splatnosti.

2. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny Zakázky je Autoeden Zedník oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Autoeden Zedník je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu Zakázky; pro případ nesložení vyžádané zálohy má Autoeden Zedník právo pozastavit provádění díla do doby připsání zálohy na účet Autoeden Zedník nebo do jejího zaplacení v pokladně Autoeden Zedník. O dobu prodlení zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo

1. Autoeden Zedník je oprávněn zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům zákazníka.

2. V případě zadržení předmětu Zakázky Autoeden Zedník bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude Autoeden Zedník odsouhlasena.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací (tj. na odpovědnost Autoeden Zedník pouze ze Zakázky), prodeje ojetých vozidel prodaných Autoeden Zedník, prodeje náhradních dílů, příslušenství a literatury prodaných v Autoeden Zedník. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o odpovědnosti za vady prodané věci a vztahem mezi zákazníkem a osobou, která zákazníkovi vozidlo prodala. Vyjímkou jsou jen vozidla FORD prodané v dealerské síti Ford Motor Company, podléhajících platné záruce vozidla (zákonné záruce Nového vozidla, prodloužené záruce FordProtect, záruce FordExtra 12 Premium+), u kterých platí pravidla záruky daná výrobcem vozidla FORD (znění uvedeno v Servisní knize vozidla Ford, nebo ve Smluvní dokumentaci záruky FordProtect, nebo ve Smluvní dokumentaci záruky FordExtra 12 Premium+) a u kterých je rozhodnutí o oprávněnosti odpovědnosti za vady na společnosti Ford Motor Company.

2. Dodavatel poskytuje na provedené opravy a servis dle Zakázky odpovědnost za vady v délce 12 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele (vymezený §419 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.), 3 měsíce pro Zákazníka Podnikatele (vymezený §420 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb); na ojetá vozidla prodaná v Autoeden Zedník odpovědnost za vady v délce 12 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele (vymezený §419 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.), 3 měsíce pro Zákazníka Podnikatele (vymezený §420 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb); na náhradní díly, příslušenství a literaturu (mimo součásti podléhající opotřebení, viz níže) prodané v Autoeden Zedník odpovědnost za vady v délce 24 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele (vymezený §419 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.); na náhradní díly a součásti podléhající opotřebení je poskytována odpovědnost za vady na dobu do předepsaného servisního intervalu, nebo do 12 měsíců, pro: Hnací řemeny přídavných agregátů, Rozvodový řemen, Těsnění demontovaná/namontovaná v rámci souvisejícího servisního seřízení, Oleje a kapaliny, Vložka olejového filtru, Pylový filtr, Filtr vznětových částic, Vložka palivového filtru, Baterie dálkového ovládání, Zapalovací svíčky; na dobu 6 měsíců pro: Žárovky, Akumulátory, Stírátka stěračů; a 3 měsíce pro Zákazníka Podnikatele (vymezený §420 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb).

3. Na běžné opotřebení se odpovědnost za vady nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena, nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla, případně jsou-li škody způsobené použitím nesprávného druhu paliva, nedbalostí, zaplavením, nehodou, srážkou, závoděním, nebo jiným nesprávným používáním a také nedodržením správné péče o vozidlo/náhradní díly/ součástí na vozidle podle plánu údržby a servisních pokynů výrobce vozidla.

4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od Autoeden Zedník bez vad a poškození. Nevytkne-li zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození předmětu Zakázky.

5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném provozu předmětu Zakázky, po jeho převzetí zákazníkem, musí zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti Autoeden Zedník s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně, vydá Autoeden Zedník zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

6. Autoeden Zedník důvodně reklamovanou vadu, podléhající odpovědnosti za vady odstraní na své náklady ve svém servisním středisku. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži zákazníka.

7. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od dohody o provedení díla odstoupit.

8. Na opravy provedené dle písemného požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou, nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku zákazníka, se odpovědnost za vady neposkytuje a zákazník nese riziko škody.

9. Odpovědnost za vady nelze uplatnit v následujících případech:

předmět Zakázky nebyl Autoeden Zedník dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,

vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny (tzn. pro ověření vady dílu musí být díl součástí předmětu Zakázky prováděné v Autoeden Zedník),

vadné náhradní díly a příslušenství, u kterých nebyla zajištěna odborná montáž v Autoeden Zedník a nelze tedy hodnověrně ověřit odbornost montáže a zajištění postupů montáže výrobcem (v případě odborné montáže jiným subjektem, nebo zákazníkem je pro ověření závady nutné závadu dílu předvést na vozidle),

při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly, nebo provozní hmoty,

závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u Autoeden Zedník a společnost Autoeden Zedník tak byla zbavena práva si existenci reklamované vady si ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

10. Vznikne-li mezi prodávajícím/opravcem a zákazníkem – Spotřebitelem spor při nabízení prodeje vozidel, náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb, a nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (adr.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 11000, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Autoeden Zedník odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu Zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (vozidla) odpovídá Autoeden Zedník pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.

3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u Autoeden Zedník případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni Autoeden Zedník odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá Autoeden Zedník, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí Autoeden Zedník zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí Autoeden Zedník částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které Autoeden Zedník převzal do úschovy, hradí Autoeden Zedník zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu Zakázky, jinak se má za to, že Autoeden Zedník předala věci svěřené do úschovy zákazníkovi bez poškození způsobeného během úschovy.

5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky předvídatelném rozsahu. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti Autoeden Zedník nebo zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodou výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé Autoeden Zedník, zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

X. Výhrada vlastnictví

1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví Autoeden Zedník až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.

2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví Autoeden Zedník, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

XI. Osobní údaje

Uzavřením zakázky zákazník akceptuje informace obsažené ve znění Fair Collection Notice pro Konečné zákazníky (znění dostupné samostatně, nebo na https://www.fordautoeden.cz/Stranka/103 ), které informuje o rozsahu zpracování osobních údajů společností Autoeden Zedník s.r.o., FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
a dalších jejích partnerů) za účelem uplatnění veškerých nároků příjemce zakázky vyplývajících této zakázky
a za účelem zpracování účetních dokladů (na dobu zákonem požadovanou pro archivaci účetních dokladů)
a pro marketingové účely společnosti Autoeden Zedník s.r.o., v rozsahu oprávněného zájmu (zpětná vazba spokojenosti zákazníka, pozvánky na další servis, kontrolu STK, nabídku služeb, dílů a příslušenství), a to na dobu 10 let od posledního smluvního vztahu, nebo než jej písemně odvolá (což je možné písemně s doručením na adresu Autoeden Zedník s.r.o., Kotojedy 13, 76701, Kroměříž, nebo emailem na adresu info@fordautoeden.cz ). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů se rozumí definice zpracovávání osobních údajů upravená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění (známé též jako GDPR). Případné souhlasy se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům společností Autoeden Zedník s.r.o. (nepodléhajícím rozsahu oprávněného zájmu), nebo FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. budou řešeny samostatnými dokumenty ,,Souhlas se zpracováním osobních údajů“ od každé ze společnosti zvlášť.

Kamerový systém společnosti - V areálu Společnosti je instalovaný kamerový systém se záznamem. Záznam je uchováván po dobu maximálně 7 dnů s tím, že je přemazáván novějším záznamem. Déle může být část záznamu uchovávána pouze v případě, že je to nezbytné pro uplatňování práv Společnosti, nebo třetích osob (v případě úrazu, vzniku škody atp.), nebo pro potřeby vyšetřování státních orgánů.

Zabezpečení osobních údajů -Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se snažíme naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji.

Odvolání souhlasu - Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti Autoeden Zedník s.r.o. můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@fordautoeden.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Práva subjektů - Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat
- právo osobní údaje opravit či doplnit
- právo požadovat omezení zpracování
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
- právo požadovat přenesení údajů
- právo na přístup k osobním údajům
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

Právo vznést námitku - Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení, nabídky produktů a newslettery Vám již zasílat nebudeme.


XII. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Autoeden Zedník, s výjimkou případů kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem Autoeden Zedník jednat.

2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi Autoeden Zedník a zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla Autoeden Zedník pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.

3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající se předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba od níž případně odvozuje svoje oprávnění nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a ruší a zcela nahrazují jakékoli předchozí všeobecné obchodní podmínky Autoeden Zedník vztahující se k opravám, úpravám, servisu vozidel, prodeji ojetých vozidel prodaných Autoeden Zedník, prodeje náhradních dílů, příslušenství a literatury prodaných v Autoeden Zedník. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují ke všem Zakázkám sjednaným mezi Autoeden Zedník a zákazníkem a prodeji ojetých vozidel prodaných Autoeden Zedník, prodeje náhradních dílů, příslušenství a literatury prodaných v Autoeden Zedník po uvedeném datu platnosti a účinnosti těchto VOSP.

V Kroměříži dne 25.5.2018

za Autoeden Zedník s r.o. pan Zedník Petr - jednatel společnosti

Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.